búp bê trò chơi William Hill ra m?t tr?c tuy?n t?i th? tr??ng c?? c??c th? thao Tennessee

Th?ng b??o:

V??o th? N?m, ??i William ra m?t s??ch th? thao tr?c tuy?n c?a m??nh trong Tennessee Th? tr??ng m?t th??ng sau khi ra m?t theo l?ch tr??nh nh?ng theo th?i gian cho March Madness. D?a theo c??c b?n tin, William Hill s? cung c?p m?t V? c?? c??c th? thao kh?ng c?? r?i ro l??n t?i $ 2021 cho nh?ng ng??i ??t c??c m?i ng??i th?c hi?n m?t kho?n ti?n g?i, b??n c?nh vi?c cho ph??p ng??i ham m? m?t lo?t c??c th? tr??ng v?? c??c lo?i c?? c??c, bao g?m c? c?? c??c tr?c ti?p trong tr?? ch?i. ?ng d?ng c?ng tuy??n b? bao g?m m?t quy tr??nh ??ng ky nhanh ch??ng v?? an to??n v?? nhi?u l?a ch?n c??c t??y ch?n ?? g?i v?? r??t ti?n.

Khi v??o Tennessee, ng??i ?? kh?i ??ng th? tr??ng c?? c??c th? thao ch? tr?c tuy?n v??o th??ng 11 n?m ngo??i v?i b?n SPORTERBOOKS, SPORTERBOOK c?? tr? s? t?i V??ng qu?c Anh, hi?n ???c mua l?i b?i Caesars Entertainment, ???nh d?u s? gia nh?p c?a n?? v??o ti?u bang Hoa K? th? 12 c?a n??.

T?i sao William Hill l?i tr?? ho?n vi?c ra m?t?

William Hill l?? ???c ch?p thu?n v??o cu?i th??ng 1 Trong m?t cu?c h?p ??c bi?t t?i ?y ban V? ???nh c??c Sports c?a H?i ??ng qu?n tr? x? s? Tennessee Education Corp. C??c quan ch?c c?a c?ng ty ?? l??n k? ho?ch ra m?t tr??c th??ng 2 Super Bowl, ?i?n h??nh l?? s? ki?n th? thao l?n nh?t ? M?. Tuy nhi??n, ng??i c?? c??c ph?i S? ch?m tr? do v? n? xe gi?i tr?? bu?i s??ng Gi??ng sinh ? Nashville ?i?u ??? ?? ?nh h??ng ??n c? s? h? t?ng k? thu?t s? c?a th??nh ph?, bao g?m c? William Hill. Do m??y ch? kh?ng c?? s?n trong th?i gian ra m?t tr??c Super Bowl v??o th??ng 2, William Hill ?? tr?? ho?n c??c ho?t ??ng c?a m??nh h?n m?t th??ng.

Tuy nhi??n, s? ra m?t c?a William Hill xu?t hi?n trong b?i c?nh th?i ?i?m tuy?t v?i khi n?? ???c ph??t h??nh v??o ng??y th? hai c?a gi?i ??u b??ng r? nam 2021 giay, di?n ra t?i Nashville ?s Bridgestone Arena. Ngo??i ra, March Madness ch? l?? quanh g??c. Ch? t?ch c?a k? thu?t s? cho William Hill US, Kenneth Fuchs, cho bi?t, ch??ng t?i s? ?i v??o m?t trong nh?ng th?i ?i?m th?? v? nh?t trong n?m cho nh?ng ng??i ?am m?? th? thao, ?ng d?ng William Hill s? L??m cho nh?ng kho?nh kh?c th??ng ba th?m ch?? c??n th?? v? h?n ??i v?i c? dan Tennessee. ??/Strong>

C?ng ty thu?c s? h?u CAESARS hi?n c?? S? hi?n di?n k? thu?t s? trong 12 khu v?c ph??p ly c?a Hoa K? ?? Bao g?m ??o m?iTh?? NevadaTh?? IndianaTh?? ColoradoTh?? IllinoisTh?? IowaTh?? MichiganTh?? VirginiaTh?? phia Tay Virginia, v?? Washington DC. H?n n?a, c?ng ty c?ng cung c?p n?ng l??ng cho c??c d?ch v? giao d?ch cho ?ng bai bip d?ng di ??ng x? s? Rhode Island. H?n n?a, k? t? khi ra m?t Nevada 2012, c?ng ty Anh hi?n ?? m? c??c m?n th? thao b??n l? trong 15 khu v?c t??i ph??n c?a Hoa K?.

T??y ch?n c?? c??c di ??ng th? b?y ? Tennessee

Tennessee l?? ti?u bang ??u ti??n c?a Hoa K? Ra m?t c?? c??c th? thao ch? tr?c tuy?n c?a n?? C?ng nghi?p v??o ng??y 1 th??ng 11, v?? ng??nh c?ng nghi?p c?a n?? cho ??n nay ?? r?t th??nh c?ng. Trong ba th??ng ??u ti??n, Tennessee ?? t?o ra t?ng c?ng 525 tri?u ?? la x? ly c?? c??c th? thao. ?i?u n??y ?? ??t ???c ch? b?ng b?n cu?n s??ch th? thao tr?c tuy?n: DraftKingsTh?? Fanduel, Betmgm, v?? h??nh ??ng 24/7.

V?i vi?c b? sung William Hill, nh?? n??c t??nh nguy?n hi?n c?? n?m l?a ch?n c?? c??c th? thao cho c??c ng??i ??t c??c nh?? n??c. Hai nh?? khai th??c tr?c tuy?n n?a s? s?m ra m?t t?i Bang: Wynnbet v?? Twinspires. Twinspires ?? ???c ph?? duy?t v??o vay tienonline ng??y 6 th??ng 1 v?? ?ang tr?i qua qu?? tr??nh chuy?n ??i t? th??ng hi?u Betamerica tr??c khi ra m?t. Wynnbet ?? ???c ph?? duy?t c??ng v?i William Hill nh?ng v?n ch?a ra m?t. Trong khi lu?t c?? c??c th? thao c?a Tennessee c?m c?? c??c th? thao b??n l?, n?? cho ph??p m?t s? l??ng s??ch th? thao k? thu?t s? ch?a ???c khai th??c ?? ch??ng ta c?? th? th?y nhi?u h?n n?a xu?t hi?n tr??n ???ng chan tr?i trong t??ng lai.

Tin t?c li??n quan

C?? c??c th? thao Arizona
Ng??y 11 th??ng 7 n?m 2022

C?? c??c th? thao Arizona x??a $ 4B trong th?i gian x? ly tr?n ??i

C?? c??c th? thao Arizona ?? tr? th??nh ti?u bang th? 11 ?? x??a 4 t? ?? la trong su?t cu?c ??i, theo b??o c??o ch??nh th?c c?a ti?u bang ???c c?ng b? v??o th??ng T?. C??c nh?? khai th??c tr?ng th??i ??ng ?? x? ly $game rắn săn mồi an bánh kẹo miễn phí 513 [? ?

??c th??m
C?? c??c th? thao Tennessee c?? th? x? ly
Ng??y 8 th??ng 7 n?m 2022

C?? c??c th? thao Tennessee c?? th? x? ly c??c b??i ??ng $ 261,6M trong c??c

C?? c??c th? thao Tennessee c?? th? x? ly v?i t?ng s? ti?n ??t c??c t?ng c?ng 261,6 tri?u ?? la, b??o c??o gi?m 10,7% so v?i ?s ?s ?s $ 292,8 tri?u. Theo b??o c??o g?n ?ay ???c ph??t h??nh b?i The Sports Wagering [? ?

??c th??m
NY Tr?c quan Th? thao tr?c tuy?n X? ly th??ng 6
Ng??y 4 th??ng 7 n?m 2022

NY Tay c?m c?? c??c th? thao tr?c tuy?n t?ng l??n trong th??ng 6

Tay c?m c?? c??c th? thao tr?c tuy?n NY ?? ch?n ??ng l?c b?ng c??ch b??o c??o m?c t?ng 7% l??n 256,6 tri?u ?? la trong tu?n k?t th??c v??o ng??y 19 th??ng 6. M?t tu?n sau [? ? ?

??c th??m
app đầu tư kiếm tiền uy tín
S??ng ki?n ????t c??c tr?c tuy?n California
Ng??y 1 th??ng 7 n?m 2022

?o l??ng ???nh b?c tr?c tuy?n California ?? ?i?u ki?n cho n?m 2022 phi?u b?u

M?t bi?n ph??p ???nh b?c tr?c tuy?n ? California ?? gi??nh ???c s? ch?p thu?n cho l?? phi?u n?m 2022 sau th?ng b??o ch??nh th?c c?a ti?u bang h?m th? Hai, h? ?? nh?n ???c ??y ?? phi?u b?u. Bay gi?, ng??i dan California s? c?? c? h?i [? ?

??c th??m

Gi? c?p nh?t v?? nh?n c??c ?u ??i ??c quy?n

H?y l?? ng??i ??u ti??n bi?t khi n??o c??c ti?u bang m?i h?p ph??p h??a c? b?c tr?c tuy?n v?? c?? quy?n truy c?p v??o c??c ?u ??i qu?ng c??o c?? c??c th? thao v?? s??ng b?c ??c quy?n.